Külmasildade joonsoojusläbivuse arvutused

Pakume kiiret ja täpset külmasilla joonsoojusläbivuse arvutuse ekspressteenust. Teie poolt esitatud tarindisõlme ristlõike joonise alusel koostame numbrilise arvutusmudeli, kirjeldame materjalid ja ääretingimused vastavalt standardites EVS-EN ISO 10211:2017, EVS-EN ISO 10077-2:2017: EVS-EN ISO 13788:2012 ja EVS-EN ISO 6946:2017 kirjeldatud metoodikale. 2D soojusvoogude numbriliseks analüüsiks tarindisõlme ristlõikel kasutame lõplike elementide meetodit (LBNL Therm 7.6 rakendustarkvara).

Arvutusmudeli põhjal määrame analüüsitava tarindisõlme joonsoojusläbivuse kas sise- või välismõõtmetel ning sisepinna madalaima temperatuuri koos sisepinna temperatuuriindeksiga. Arvutustulemused esitame põhjalikult vormistatud elektroonilise aruandena (pdf), kus lisaks peamistele arvulistele tulemitele on visualiseeritud ka temperatuuride jaotumine sõlme ristlõikel, mudelis kirjeldatud materjalide loetelu koos vajalike joonistega jpm.

Tutvu näidisaruannetega!

Mis kasu annavad külmasilla arvutused?

Üha karmistunud hoonete energiatõhususe miinimumnõuete klassifikatsioon on projekteerijatele toonud lisakohustusi. Energiatõhusate hoonete kavandamisel on varasemast enam vaja pöörata rõhku välispiirete soojakadude vähendamisele, sealhulgas tarindisõlmedes külmasildade vähendamisele. Määrustikus toodud vaikeväärtused tarindisõlmede joonsoojusläbivusele on väga konservatiivsed ning raskendavad oluliselt seatud miinimumnõuete täitmist või A (liginullenergiahoone) ja B (madalenergiahoone) energiaklasside saavutamist.

Meie teenuse abil on võimalik hoonete energiaarvutusel kasutada konkreetsetele tarindisõlmedele vastavaid joonsoojusläbivuse arvulisi väärtuseid, mis sõltuvalt sõlmede ja hoone tehnosüsteemide konfiguratsioonist võivad anda võimaluse hoone energiatõhususarvu parendamiseks ca 10-15 ühiku võrra. Lisaks annab sõlmlahenduste optimeerimine projekteerimisprotsessis võimaluse hoone energiatõhusust sisuliselt tõsta ning tagada kondentsriski ja niiskuskriitilisuse osas sõlmlahenduste vastavus standardis EN ISO 13788:2012 kirjeldatud tasemetega.

Kellele võiks külmasilla arvutused huvi pakkuda?

  • arhitektid
  • projekteerijad
  • ehitusjärelvalve spetsialistid
  • akna- ja uksetootjad

Milliseid andmeid Teilt vajame?

Arvutuste läbi viimiseks on meil digitaalsel kujul vaja tarindisõlme ristlõiget ning infot lõikel kujutatud materjalide nimetuse ja/või soojusläbivuse kohta. Soklisõlme (ehk välisseina ja põranda liitekoha) puhul on vaja täiendavat infot ka hoone korruseplaani näol, et meil oleks võimalik kontrollida ka põranda kuju ja mõõtmeid. Sobivad enimlevinud CAD failivormingud, kuid eelistame mõõtkavas .dwg või .dxf jooniseid või alternatiivina Trimble SketchUp (.skp) faili koos materjalide märgistusega.

Kui kiiresti ja millise hinnaga arvutusteenust pakume?

Sõltuvalt hetkel ees olevast töömahust võib arvutuste läbi viimise aeg olla erinev, kuid üldjuhul saame piisavate lähteandmete olemasolul tulemused esitada 5-6 päeva jooksul (parimal juhul juba järgmisel päeval). Ettevõtte sees loodud tarkvaralahenduste abil oleme oma arvutusprotsessi muutnud kiireks ja poolautomaatseks, mis võimaldab meie spetsialistidel tagada arvutuste kõrge täpsuse ja usaldusväärsuse ning jõuda sisulise tulemuseni ning täpse ja visualiseeritud aruandeni vähem kui mõne tunniga.

Sõltuvalt ristlõike keerukusest on arvutusteenuse maksumus ühe sõlme kohta 40€+km (enamik tavapäraseid sõlmlahendusi), 50€+km (keskmised või veidi keerukamad sõlmlahendused) või 60€+km (väga keerukad sõlmlahendused, kus sisalduvad kambritega akna raamiprofiilid vms).

Tellimuse esitamiseks võtke meiega ühendust või saatke e-postiga tarindisõlme ristlõike joonis ning vastame teile omapoolse pakkumisega.